Algemene Voorwaarden Porte Bonheur

Luxe vakantiehuis Dordogne

 

Artikel 1 – Algemeen en Begripsbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de huur en de Huurovereenkomst daarvoor, hierna te noemen Huurovereenkomst van vakantiehuis Porte Bonheur in 24160 Preyssac d’Exicideuil Frankrijk, hierna te noemen Porte Bonheur, tussen de eigenaar, hierna te noemen Verhuurder, en de huurder, hierna te noemen Huurder.
 2. Onder Beheerder wordt verstaan de eigenaar of de door de eigenaar aangestelde contactpersoon en sleutelhouder ter plaatse voor Porte Bonheur.

Artikel 2 – Totstandkoming Huurovereenkomst

 1. Reserveren van Porte Bonheur kan per telefoon, schriftelijk, e-mail of boekingsformulier op de website van Porte Bonheur.
 2. De Huurovereenkomst komt tot stand vanaf het moment dat Verhuurder de door Huurder voor akkoord getekende en gedateerde Huurovereenkomst ontvangen heeft, alsmede de aanbetaling.
 3. De onder 2.2 tot stand gekomen Huurovereenkomst is definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 3 – Betalingscondities

Zodra de Huurovereenkomst tot stand is gekomen, dient de Huurder binnen de 8 dagen de volgende (deel)betaling te doen aan de Verhuurder op een door deze laatste aangegeven bankrekening:

 1. Indien de boeking meer dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is gedaan, dient de Huurder een aanbetaling te doen van 30% van de totale huursom.
 2. Uiterlijk 2 maanden vóór aankomst dient het volledige huurbedrag, alsmede de borgsom à € 600, te zijn voldaan.
 3. Bij reserveringen minder dan 8 weken vóór aankomst dient het gehele Huurbedrag én de Borgsom binnen 5 werkdagen, na het terugsturen van de getekende Huurovereenkomst, te worden voldaan. Bij reserveringen minder dan 3 weken vóór aankomst, dient het gehele Huurbedrag en de Borgsom binnen 3 werkdagen, na het terugsturen van de getekende Huurovereenkomst, te worden voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen stuurt Verhuurder een herinnering. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen na datum van de herinnering nog niet is voldaan, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en is de overeenkomst ontbonden.
 5. Verhuurder brengt in de situatie genoemd onder 3.4 annuleringskosten, als omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden, in rekening.

Artikel 4 – Borgsom

 1. De borgsom wordt uiterlijk 14 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan Huurder, onder aftrek van eventuele kosten voor reparatie, vervanging of bij vermissing, van door Huurder gemaakte en/of niet tijdig aan Beheerder gemelde schade of vermissing, overeenkomstig artikel 9.

Artikel 5 – Verplichtingen Verhuurder

 1. Verhuurder stelt Porte Bonheur aan huurder ter beschikking.
 2. Verhuurder draagt er zorg voor dat Porte Bonheur in goed verzorgde staat aan Huurder beschikbaar wordt gesteld.
 3. Verhuurder staat er voor in dat de ter plaatse gebruikelijke, dan wel contractueel overeengekomen nutsvoorzieningen zijn aangesloten en dat Huurder daarvan gebruik kan maken.

Artikel 6 – Verplichtingen Huurder

 1. Huurder dient eventuele schade of vermissing direct aan de Beheerder te melden.
 2. Het maximaal toegestane aantal personen in Porte Bonheur is 6 in het huis + eventueel 2 in het gastenverblijf. Het aantal opgegeven personen ten tijde van de reservering, en aldus opgenomen in de huurovereenkomst, is het toegestane aantal personen dat mag verblijven tijdens de geboekte periode.
 3. Bij overschrijding van artikelen 6.1 en 6.2 wordt de Huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige huursom verschuldigd. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.
 4. Porte Bonheur dient na afloop van het verblijf door Huurder netjes en “bezemschoon” te worden opgeleverd.
 5. Serviesgoed, bestek en keukengerei met toebehoren dient voor vertrek schoon te worden teruggeplaatst in de kasten.
 6. Vuilnis dient door de huurder in de daarvoor voorziene containers van de gemeente te worden geplaatst.

Artikel 7 – Wijzigingen en annuleringen door Huurder

 1. Annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail aan Verhuurder gedaan te worden.
 2. Bij annulering van de Huurovereenkomst > 42 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering van de Huurovereenkomst 29 t/m 42 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering van 0 t/m 28 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is de volledige huursom verschuldigd.
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, blijft het volledige huurbedrag verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 8 – Opzegging of wijzigingen door Verhuurder

 1. Verhuurder kan de Huurovereenkomst slechts opzeggen of wijzigen, in geval van overmacht zoals o.a. oorlog, stakingen, natuurramp, brand of overlijden van de eigenaar.
 2. In dergelijke gevallen zal Verhuurder Huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen bijvoorbeeld in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.
 3. Is dit niet mogelijk, of accepteert Huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige huurbedrag plaatsvinden. Enig andere schade of gevolgen van opzegging of wijziging zal niet door Verhuurder worden vergoed.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Huurder is aansprakelijk voor de schade van alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van Huurder, dan wel derden die zich met toestemming van Huurder in het gehuurde bevinden.
 2. Schade of vermissing ontstaan tijdens verblijf van Huurder zal tegen kostprijs op de borgsom worden ingehouden. Als de schade de borgsom overschrijdt, zal het meerdere aan Huurder in rekening worden gebracht.
 3. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
 4. schade en/of letsel ontstaan door gebruik van het zwembad en/of speeltoestellen
 5. ongevallen, ongemakken, diefstal, verlies en/of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van verblijf in Porte Bonheur, van Huurder en/of anderen die zich in of bij Porte Bonheur bevinden en;
 6. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in Porte Bonheur, tijdelijk uitval of storingen in en om de Porte Bonheur van water –en /of energiehuishouding, internet, niet vooraf aangekondigde weg werkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom Porte Bonheur.

Artikel 10 – Klachten, meldingsplicht en geschillen

 1. Huurder dient eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende Porte Bonheur direct aan Beheerder te melden middels het ter beschikking gestelde telefoonnummer.
 2. Beheerder heeft na ontvangst van de klacht 2 werkdagen de tijd om het geschil op te lossen. Indien Beheerder hier niet (tijdig) in slaagt, kan Huurder rechtstreeks contact met Verhuurder opnemen. Verhuurder zal in dit geval binnen 24 uur een passende oplossing aandragen in samenspraak met Beheerder.
 3. Een klacht ingediend na vertrek, al dan niet vroegtijdig, zonder voorafgaande melding aan Beheerder tijdens het verblijf, vrijwaart Verhuurder van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook.
 4. Indien geen overeenstemming tussen Huurder en Verhuurder wordt bereikt, staat het Huurder en Verhuurder vrij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van een rechtbank. Op alle geschillen tussen Verhuurder en Huurder is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11 – Onvoorziene omstandigheden

 1. In alle niet voorziene omstandigheden in deze Algemene Voorwaarden vindt overleg plaats tussen Huurder, Beheerder en/of Verhuurder, waarbij Verhuurder te allen tijde de beslissingsbevoegdheid houdt.

Artikel 12 – Huishoudelijke regels

 1. Huisdieren en in huis roken zijn niet toegestaan in Porte Bonheur.
 2. Vuur stoken, binnen én buiten, ook in een vuurkorf, is niet toegestaan.